You are here

Datasheet: CY8C27143, CY8C27243, CY8C27443, CY8C27543, AND CY8C27643 PSoC Mixed-Signal Array Final Datasheet (ZH) | 赛普拉斯半导体

Datasheet: CY8C27143, CY8C27243, CY8C27443, CY8C27543, AND CY8C27643 PSoC Mixed-Signal Array Final Datasheet (ZH)

最近更新: 
2010 年 3 月 31 日
翻译文档仅作参考之用。我们建议您在参与设计开发时参考文档的英语版本。