You are here

TSMC - 8Meg, Sync SRAM, 3.3V, TSMC 0.25um Technology, (GVT71256ZB36Z/*ZC36Z/GVT75256ZC36Z/*ZC18Z/GVT71512ZB18Z/ZC18Z) | 赛普拉斯半导体

TSMC - 8Meg, Sync SRAM, 3.3V, TSMC 0.25um Technology, (GVT71256ZB36Z/*ZC36Z/GVT75256ZC36Z/*ZC18Z/GVT71512ZB18Z/ZC18Z)

最近更新: 
2001 年 5 月 1 日
版本: 
1