You are here

用户模块数据表:Instrumentation Amplifier Datasheet, INSAMP V2.2(CY8C29/27/24xxx, CY8C23x33, CY8CLED04/08/16, CY8CLED0xD, CY8CLED0xG, CY8CTST120, CY8CTMG120, CY8CTMA120, CY8C28x45, CY8CPLC20, CY8CLED16P01, CY8C28x43, CY8C28x52) | Cypress Semiconductor

用户模块数据表:Instrumentation Amplifier Datasheet, INSAMP V2.2(CY8C29/27/24xxx, CY8C23x33, CY8CLED04/08/16, CY8CLED0xD, CY8CLED0xG, CY8CTST120, CY8CTMG120, CY8CTMA120, CY8C28x45, CY8CPLC20, CY8CLED16P01, CY8C28x43, CY8C28x52)

最近更新: 
2014 年 5 月 22 日
版本: 
2.2

功能和概述

  • 2 运算放大器拓扑结构中用户可编程增益范围为从 2 至 16
  • 3 运算放大器拓扑结构中用户可编程增益高达 93(仅限 CY8C29/27/24xxx, CY8C23x33, CY8CLED04/08/16, CY8CLED0xD, CY8CLED0xG, CY8CTST120, CY8CTMG120, CY8CTMA120, CY8C28x45, CY8CPLC20, CY8CLED16P01, CY8C28x43, CY8C28x52 系列)
  • 高阻抗差分输入
  • 单端输出
  • 2 运算放大器拓扑结构中参考电压可选择


INSAMP 用户模块提供了一种标准的 2 运算放大器仪表放大器电路拓扑结构,并为 CY8C29/27/24xxx、CY8C23x33、CY8CLED04/08/16、CY8CLED0xD、CY8CLED0xG、CY8CTST120、CY8CTMG120、CY8CTMA120、CY8C28x45、CY8CPLC20、CY8CLED16P01、CY8C28x43、CY8C28x52 系列 PSoC 器件提供了标准 3 运算放大器拓扑结构。此放大器具有高输入阻抗、良好的共模信号抑制能力和较宽的带宽。

翻译文档仅作参考之用。我们建议您在参与设计开发时参考文档的英语版本。